GRADUATION MESSAGE OF THE

SCHOOLS DIVISION SUPERINTENDENT

***********************************************************************************************************************************

 

         MENSAHE

 

Isang masayang pagbati para sa mga matagumpay na magtatapos sa Kindergarten, Elementarya, Junior High School at Senior High School ngayong Taong Panuruan 2020-2021 na may temang “Kalidad ng Edukasyon Lalong Patatagin sa Gitna ng Pandemya”.

 

Ang lumipas na isang taon ay naiiba at naging masalimuot na yugto ng ating henerasyon, lalo na sa larang nang mga pamamaraan sa pag-aaral.  Ang dating masaya, makahulugan at pisikal na ugnayan ng mga mag-aaral sa bawat isa at sa kanilang mga guro ay napalitan nang mga pamamaraan na tinatawag na Distance Learning Delivery Modalities (DLDM) na kung saan itinuloy ang mga pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Modular, Online, Radio-Based Instruction, TV-Based Instruction at Blended Learning sapagkat ipinagbawal ng ating pamahalaan ang paglabas sa bahay ng mga kabataan upang makaiwas sa banta ng pagkahawa sa COVID-19. 

 

Maraming mga pagbabago at pagsubok ang inyong naranasan, subalit sa gitna ng mga balakid na ito ay ginawa pa rin ng Kagawaran ng Edukasyon at mga kawani ng paaralan ang mga nararapat at ligtas na hakbang upang maisakatuparan ang sinumpaang tungkulin para sa mga kabataan.  

 

Mahalagang salik sa buhay ng isang tao ang mga kaalamang natututunan sa paaralan para sa sapat na kakayahan sa pagharap sa mga hamon ng buhay dito sa mundo, kung kaya matapang na hinarap ng ating pamahalaan ang mga sagabal na ito para sa patuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga katanggap-tanggap na pamamaraan sa gitna ng Pandemya. Dahil dito, nararapat lamang na pasalamatan ninyo ang inyong mga magulang, mga guro, namumuno sa paaralan at ang ating pamahalaan sapagkat sa gitna ng mga limitasyong kaakibat ng pandemyang hinaharap ngayon ng buong mundo, ay matagumpay parin ninyong naitawid at narating ang araw ng pagtatapos.  Ito ay dahil na rin sa inyong pagsisikap at pagtitiyaga na matuto ng mga natatanging kaalaman at kakayahan na matiyagang ibinahagi ng mga guro at opisyal ng mga paaralan.  Hindi man ninyo naranasan ang pisikal na interaksiyon sainyong mga kamag-aral at mga guro, nagamit naman ninyo ang mahalagang panahon sa makabuluhang pakikipag-ugnayan sa inyong mga kapamilya sa bahay, habang tuloy-tuloy pa rin ang inyong karanasan sa de-kalidad na edukasyon.

 

Hangad ko po ang tagumpay sa buhay ng bawat isa sainyo, bitbit at gamit ang inyong natutunan at matututunan pa sa pagpapatuloy at kaganapan ng inyong pagtatapos sa pag-aaral. 

 

Sa mga magtatapos sa Kindergarten, makakapiling pa rin ninyo ang mga guro sa paaralan upang palaguin ang inyong nasimulang pag-aaral lalo na sa pagsulat at pagbasa, kapag nalampasan na natin ang hamon ng COVID-19 pandemic.  Sa mga magtatapos ng Elementarya at Junior High School, naiibang karanasan ang hinarap ninyo na maaaring magbigay ng natatanging kaalaman at kakayahan sa pagharap sa iba pang mga darating na hamon sa buhay. Sa mga magtatapos naman ng Senior High School, hindi rin matatawaran ang inyong natutunan sa kabila ng mga limitasyon sa pag-aaral sa taong ito at ako’y umaasa na taglay na ninyo ang mga kakayahan na magagamit sa iba’t ibang opsiyon sa buhay pagkatapos ng Senior High School.  Makibahagi tayo sa pagdarasal na malampasan natin ang buhay sa banta ng COVID-19 pandemic.

 

Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa mga magulang, mga guro, at iba pang kasapi ng ating pamayanan dahil sa mahalagang papel na kanilang ginampanan sa buhay ng mga batang itinuturing na pag-asa ng bayan lalo na ngayong panahon ng Pandemya.